สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

แนวความคิดในการออกแบบเฟอรนิเจอรดวยรูปแบบที่ทันสมัยและใชเทคโนโลยีระดับสูง เพื่อ สอดคลองกับประโยชนใชสอย และมีนวัตกรรมตอบรับกับภาพลักษณขององคกร