Condominium Furniture

คอนโดวิสซ์ดอม

Concept ล้ำยุคของเจ้าของโครงการรุ่นใหม่ ในแนวความคิดของ hybrid furniture ที่สามารถปรับเปลี่ยน furniture ในทุก ๆ พื้นที่ให้มีประโยชน์ใช้สอยที่เปลี่ยนแปลงได้ตามโอกาสในการใช้งาน เช่น การเปลี่ยนตู้ side board เป็นเตียงสำหรับแขก และโต๊ะอาหารที่มีระบบกลไกใต้โต๊ะที่สามารถปรับเข้าซ่อนและดึงออกมาใช้งานจากชุด pantry ได้อย่างสะดวกสบายและงดงาม ในพื้นที่ multi-function สำหรับกิจกรรมหลากหลายในการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่