ศาลจังหวัดพิษณุโลก

กลุมอาคารที่ทำการศาล จะประกอบดวยเฟอรนิเจอรหลายหลากประโยชนใชสอย และ หลากหลายลำดับชั้นของบุคลากร จึงตองทำการผลิตและติดตั้งอยางประณีตและแข็งแรง