สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ททบ.5)

ตัวอยางของอาคารที่มีประโยชนใชสอยพิเศษในหลาย ๆ พื้นที่ ซึ่งตองใชเทคนิคและความ สามารถในการผลิตเฟอรนิเจอรขั้นสูงและซับซอน